Horātius

Drag or copy/paste your answers into the blanks from the list at the top. (Do not type your answer because macrons are embedded in the text and are needed for your answer to be counted as correct.) Press Check to see your score.
   abolēbunt      anxiī      contrā      dēiēcit      dēlēre      difficultāte      offerēbat      pontem      regiōnēs      removēre      stābimus      uxōrem  
Lars Porsenna rex Etruscōrum erat. Etruscī in mediā Italiā habitābant, populus mīlitiā armīsque potens. multās Italiae tenēbant, sed Rōmānī fīnēs suōs potentiam Etruscōrum dēfendēbant. ergō temptāvit Porsenna urbem Rōmam . omnēs peditēs, omnēs equitēs, omnēs sagittāriōs, omnēs māchinās bellī contrā Rōmam mīsit. Rōmānī erant et multī 'nunc fugere tempus est' clāmābant, 'nam Porsennae cōpiae sunt magnae et Rōmam . sed mīles ūnus, nōmine Horātius, 'ego' dixit ' dēfendam, et difficile erit Porsennae Rōmam dēlēre'. duo amīcī Horātiī 'nōs tēcum' statim exclāmāvērunt 'in ponte , et mīlitēs Porsennae Romā prohibēbimus'. omnēs peditēs rēgis Etruscī, omnēs equitēs, omnēs sagittāriī, omnēs māchinae bellī trēs mīlitēs Rōmānōs ā ponte nōn poterant. tandem Rōmānī pontem destruxerant. amīcī duo Horātiī sine intrā portās urbis recurrērunt. sed Horātius tardus erat. pons nullum refugium , et mīlitēs saevī eum circumstābant. sed in flūmen sē Horātius, vir intrepidus, et per aquās Tiberis ad līberōsque revēnit incolumis.